08:00 - 16:00

  

آرد نانهای سنتی

آرد بربری

آردهای خبازی که از نظر میزان سبوس و دانه بندی مطابق با استاندارد ملی ایران می باشند که با درجه استحصال 18 %، جهت نان بربری تولید میگردند .

آرد سنگک مخصوص واحدهای ریزشی

آردهای خبازی (آرد سلامت ) از نظر میزان سبوس و دانه بندی مطابق با استاندارد ملی ایران می باشند که با درجه استحصال 12% جهت نان سنگک (مخصوص واحدهای ریزشی) ، تولید میگردند .

آرد سنگک سلامت مخصوص واحدهای ریگی و دوار و تونل

آردهای خبازی (آرد سلامت ) از نظر میزان سبوس و دانه بندی مطابق با استاندارد ملی ایران می باشند که با درجه استحصال 12% جهت نان سنگک (مخصوص واحدهای ریگی، دوار و تونل ) ، تولید میگردند .

آرد تافتون و لواش آزاد

آردهای خبازی از نظر میزان سبوس و دانه بندی مطابق با استاندارد ملی ایران می باشند که با درجه استحصال 15% ، جهت نان تافتون و لواش تولید میگردند. .

آرد تافتون و لواش یارانه ای

آردهای خبازی از نظر میزان سبوس و دانه بندی مطابق با استاندارد ملی ایران می باشند که با درجه استحصال 15% ، جهت نان تافتون و لواش تولید میگردند. .