08:00 - 16:00

  

آرد واحد های تولید نشاسته و گلوتن

آرد ستاره

این آرد با بالاترین میزان گلوتن حداکثر راندمان ممکن را جهت استحصال نشاسته ایجاد می کند