08:00 - 16:00

  

بازدید آقای کومالو سفیر آفریقای جنوبی از شرکت آرد خوشه فارس

بازدید آقای کومالو سفیر آفریقای جنوبی و هیات همراه از شرکت تولیدی آرد خوشه فارس

صفحات مرتبط